- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
Mengenai Kami | About Us

Mengenai Kami | About Us

Ringkasan Pengenalan RAKAN Sarawak

RAKAN Sarawak atau lebih dikenali sebagai (Rangkaian Khidmat Awam Negeri Sarawak) merupakan penerbitan bercetak atau buletin Kerajaan Negeri Sarawak yang kini dikeluarkan setiap 4 kali setahun sejak tahun 1994 sehingga sekarang.

Penerbitan ini memaparkan perkembangan projek atau program pembangunan kerajaan di seluruh negeri Sarawak serta menyokong perkembangan transformasi perkhidmatan awam secara menyeluruh di negara ini yang melibatkan seluruh agensi, jabatan, kementerian kerajaan negeri dan persekutuan di negeri Sarawak.

Melalui evolusi penerbitan bercetaknya yang melalui beberapa pembaharuan dari segi saiz, bilangan mukasurat, fokus subjek yang diketengahkan, RAKAN Sarawak terus memperkukuhkannya medium online serta media sosialnya sebagai menghargai kesetiaan pembaca.

Pastinya, medium online ini akan memberikan pengalaman baharu kepada pembaca online seterusnya berkongsi berita, aktiviti dan perkembangan semasa sekitar perkhidmatan awam dengan lebih terkini, pantas dan diyakini.

Brief intro RAKAN Sarawak

RAKAN Sarawak or better known as (Rangkaian Khidmat Awam Negeri Sarawak) is a printed publication, or also known as the Sarawak State Government Civil Service Bulletin that is published quarterly since 1994.

This publication highlights the progress of Government’s projects or programs development throughout Sarawak.  It also showcased a comprehensive development of public services’ transformation in the country that involves all agencies, departments, state and federal government ministries in Sarawak.

Through the evolution of the printed publications several alterations have been amended in terms of size, number of pages and the focus on the subject highlighted.  RAKAN Sarawak further strengthens its online medium and social media as an appreciation to the reader’s loyalty.

With the availability of online medium, it will certainly provide a new experience for the online readers to share the latest news, activities and current developments of the public service in a faster and reliable manner.